ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ႀကီးၿပီးသြားတာကို မသိလိုက္ပဲ တစ္ေယာက္တည္း ၂၉ ႏွစ္ ၾကာ စစ္ဆက္တိုက္ေနတဲ့ ဂ်ပန္စစ္သားႀကီး

ေတာထဲမွာ စစ္တိုက္ေနရင္း ဂ်ပန္ေတြ စစ္ရႈံးၿပီး လက္နက္ခ်သြားတာ မသိလိုက္ပဲ ၂၉ ႏွစ္ၾကာေအာင္ တစ္ေယာက္တည္း စစ္တိုက္ေနခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္စစ္သားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ကြီးစိုးဖတ္မိရာက သေဘာက်လို႔ ဘာသာျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္..ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ ေရွးထုံးအစဥ္လာအရ ဂ်ပန္စစ္သားေတြဟာ သတၱိရွိရမယ္ သစၥာရွိရမယ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာတဲ့ အမိန႔္ကို

Read more