သမီးျဖစ္သူရဲ႕ မဂၤလာပြဲမွာ အိမ္ယာမဲ့ေတြအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း၁၆၀၀၀ အကုန္အက်ခံၿပီး တုိက္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ဖခင္

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း မဟာရဂ္တရ ျပည္နယ္ ေအာ္ရန္ဂRead More…