၃ လုံး ေပါက္ဂဏန္း ထြက္လာပါၿပီၾကည့္ရန္ ပုံကို ႏွိပ္ပါ

၃ လုံး ေပါက္ဂဏန္း ထြက္လာပါၿပီၾကည့္ရန္ ပုံကို ႏွိပ္ပါ

၃ လုံး ေပါက္ ဂဏန္းမွာ ၈၉၃ျဖစ္ပါတယ္

Loading...

ထိုင္းထီ ပထမဆု ဘတ္ ၆သန္း ဆုႀကီး မွာ ၈၃၇ ၈၉၃ျဖစ္ပါတယ္

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြေပါက္ၾကပါေစ

၃လုံးဂဏန္းျမန္မာေတြေပါက္ၾကပါေစ