ကိုဗစ္ေၾကာက္လို့ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းတယ္ အဲ့ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားက တအိမ္လုံး Pျဖစ္ေနတာကို ႀကိတ္ကုေနၾကတယ္ ဒီမိသားစုေလးရဲ့ဖေအကစျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေလးအထိကူးစပ္ကုန္တယ္ဒီအရြယ္ေလးေတြကို ပို့ေပးရမွာတဲ့ဗ်ာ

ကိုဗစ္ေၾကာက္လို့ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းတယ္ အဲ့ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားက တအိမ္လုံး Pျဖစ္ေနတာကို ႀကိတ္ကုေနၾကတယ္ ဒီမိသားစုေလးရဲ့ဖေအကစျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေလးအထိကူးစပ္ကုန္တယ္ဒီအရြယ္ေလးေတြကို ပို့ေပးရမွာတဲ့ဗ်ာ….

ကိုဗစ္ေၾကာက္လို့ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းတယ္ အဲ့ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားက တအိမ္လုံး Pျဖစ္ေနတာကို ႀကိတ္ကုေနၾကတယ္ ဒီမိသားစုေလးရဲ့ဖေအကစျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေလးအထိကူးစပ္ကုန္တယ္ဒီအရြယ္ေလးေတြကို ပို့ေပးရမွာတဲ့ဗ်ာ

ကိုဗစ္ေၾကာက္လို့ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းတယ္ အဲ့ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားက တအိမ္လုံး Pျဖစ္ေနတာကို ႀကိတ္ကုေနၾကတယ္ ဒီမိသားစုေလးရဲ့ဖေအကစျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေလးအထိကူးစပ္ကုန္တယ္ဒီအရြယ္ေလးေတြကို ပို့ေပးရမွာတဲ့ဗ်ာ