ထီေပါက္ကိန္း တြက္နည္းႏွင့္ ထီေပါက္ေစေသာ ဓာတ္ယၾတာ အစီရင္..

ယခုေဖၚျပမည့္ ထီေပါက္ကိန္းတြက္ နည္းေလးအတိုင္း ထီ ဆုႀကီးေပါက္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေမြးဖြားေသာ သကၠရာဇ္မ်ား ေမြးေန႔နံမ်ား ထီေပါက္ေသာ ႏွစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕စစ္ ေဆးၾကည့္ရာတြင္ ထူးျခားစြာတိုက္ ဆိုင္ေနသည္ကို သိခဲ့ရပါသည္..

အထူးသိထား ရမွာကတာ့ ထီေပါက္ကိန္း ႀကဳံသူတိုင္း ထီေပါက္ဖို႔ မေသခ်ာေပမဲ့ ထီေပါက္ သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေတာ့ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္းႏွစ္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ တူညီေန တတ္ပါသည္..

(အကယ္၍ ထီေပါက္ကိန္း ျဖစ္ၿပီးထီမေပါက္ခဲ့ လွ်င္ေတာင္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအေျမာက္ မ်ားဝင္တတ္၏)

တြက္နည္း

လုူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္ရယ္ ေရာက္ဆဲ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ရယ္ သူရဲ႕ ေမြးနံၿဂိဳလ္ သက္ရယ္ ေပါင္းၿပီး (၇) နဲ႔ စား (၈)နဲ႔ တစ္ခါစား (၁၂) နဲ႔ ထပ္စား..

အဲဒီ(၇)ရယ္ (၈)ရယ္ (၁၂)ရယ္ စားၿပီးလို႔ အႂကြင္းထပ္ တူတဲ့ႏွစ္မွာ ထီေပါက္ကိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေန႔နံအလိုက္ေပါင္း ရမည့္ၿဂိဳလ္ သက္မ်ားမွာ..

တနဂၤေႏြသား သမီးဆိုလွ်င္ (၆) တနလၤာသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၅) အဂၤါသား သမီးဆိုလွ်င္ (၈) ဗုဒၶဟူးသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၇) ၾကာသာပေတးသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၉) ေသာၾကာသား သမီးဆိုလွ်င္ (၂၁) စေနသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၀) ရာဟု ဗုဒၶဟူး ညေနေမြး သူဆိုလွ်င္ (၁၂) ေပါင္းရမည့္ ေန႔နံၿဂိဳလ္သက္ မ်ားျဖစ္ပါသည္..

ဥပမာ လူေတယာက္သည္ (cp) ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ ခု တနဂၤေႏြေန႔သား ေရာက္ဆဲ.. သကၠရာဇ္သည္ ၁၃၆၀ ဆိုပါစို႔.. ဒီေတာ့ ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ ရယ္ အခုေရာက္ဆဲ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ ရယ္ သူက တနဂၤေႏြသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ ၆ ရယ္ေပါင္းၿပီး စားၾကည့္လိုက္ပါ..

ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ လက္ရွိေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ + ၆

၂၆၈၈ ၂၆၈၈ ကို (၇) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၇ = ၃၈၄, ၀ ႂကြင္း၏ ၂၆၈၈ ကို (၈) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၈ = ၃၃၆, ၀ ႂကြင္း၏ ၂၆၈၈ ကို (၁၂) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၁၂ = ၂၂၄, ၀ ႂကြင္း၏..

ဒါဆို ဒီတနဂၤေႏြသား သုညေတြ ခ်ည္းႂကြင္းထား သျဖင့္ ၁၃၆၀ခုႏွစ္မွာ ထီေပါက္ကိန္း ႏွစ္ျဖစ္သြားပါသည္

(မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ျဖစ္ တြက္ေပေတာ့)..

ထီေပါက္ေစေသာ ဓာတ္ယၾတာအစီရင္ ယခု ထီေပါက္ကိန္းကို တြက္ၾကည့္ၿပီးျဖစ္ေစ စေလဦးပုညရဲ႕ ထီေပါက္ကိန္းကို တြက္ၾကည့္ၿပီးျဖစ္ေစ..

မည္သည့္ ထီေပါက္ကိန္းမွ တြက္စစ္ၿပီး မၾကည့္ပဲျဖစ္ေစ ထီထိုးမိၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ေလးလုပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္..

၁=ထီထိုးေသာေန႔မွာ ထိုးၿပီးထီလက္မွတ္မ်ားေပၚသို႔ ေပါက္စီပုဂံကို တင္ၿပီး/ေပါက္စီဘုရား ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ..

၂=ထိုးၿပီးသား ထီလက္မ်ားကို ေသတၱာဖာေလးႏွင့္ျဖစ္ေစ ဖန္ပုလင္းဗူး တခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစ ထည့္သိမ္းထားၿပီး ထီလက္မွတ္မ်ား ေပၚသို႔ ဆန္ေပါက္ေပါက္ မ်ားအုပ္ထားပါ..

(ယုံလွ်င္ျပဳလုပ္ မယုံလွ်င္ေက်ာ္ သြားေစကုန္ သတည္း)

ph-09960273060(Viber) ညာဏ္ပူေဇာ္ချဖင့္ ေဗဒင္လကၡဏာ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ကေလး လူႀကီး ဆိုင္လုပ္ငန္း နာမည္ေ႐ြး လိုလွ်င္ ဓာတ္ ယၾတာႏွင့္ မဂၤလာအခါေပး ကိစၥမ်ားအတြက္ fb’page’cbမွာျဖစ္ေစ viberမွာျဖစ္ေစ စုံစမ္းႏိူင္ပါသည္..

Unicode Version

ယခုေဖၚျပမည့္ ထီေပါက္ကိန္းတြက္ နည္းေလးအတိုင္း ထီ ဆုႀကီးေပါက္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေမြးဖြားေသာ သကၠရာဇ္မ်ား ေမြးေန႔နံမ်ား ထီေပါက္ေသာ ႏွစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕စစ္ ေဆးၾကည့္ရာတြင္ ထူးျခားစြာတိုက္ ဆိုင္ေနသည္ကို သိခဲ့ရပါသည္..

အထူးသိထား ရမွာကတာ့ ထီေပါက္ကိန္း ႀကဳံသူတိုင္း ထီေပါက္ဖို႔ မေသခ်ာေပမဲ့ ထီေပါက္ သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ေတာ့ျဖင့္ ထီေပါက္ကိန္းႏွစ္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ တူညီေန တတ္ပါသည္..

(အကယ္၍ ထီေပါက္ကိန္း ျဖစ္ၿပီးထီမေပါက္ခဲ့ လွ်င္ေတာင္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအေျမာက္ မ်ားဝင္တတ္၏)

တြက္နည္း

လုူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္ရယ္ ေရာက္ဆဲ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ရယ္ သူရဲ႕ ေမြးနံၿဂိဳလ္ သက္ရယ္ ေပါင္းၿပီး (၇) နဲ႔ စား (၈)နဲ႔ တစ္ခါစား (၁၂) နဲ႔ ထပ္စား..

အဲဒီ(၇)ရယ္ (၈)ရယ္ (၁၂)ရယ္ စားၿပီးလို႔ အႂကြင္းထပ္ တူတဲ့ႏွစ္မွာ ထီေပါက္ကိန္း ျဖစ္ပါသည္ ေန႔နံအလိုက္ေပါင္း ရမည့္ၿဂိဳလ္ သက္မ်ားမွာ..

တနဂၤေႏြသား သမီးဆိုလွ်င္ (၆) တနလၤာသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၅) အဂၤါသား သမီးဆိုလွ်င္ (၈) ဗုဒၶဟူးသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၇) ၾကာသာပေတးသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၉) ေသာၾကာသား သမီးဆိုလွ်င္ (၂၁) စေနသား သမီးဆိုလွ်င္ (၁၀) ရာဟု ဗုဒၶဟူး ညေနေမြး သူဆိုလွ်င္ (၁၂) ေပါင္းရမည့္ ေန႔နံၿဂိဳလ္သက္ မ်ားျဖစ္ပါသည္..

ဥပမာ လူေတယာက္သည္ (cp) ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ ခု တနဂၤေႏြေန႔သား ေရာက္ဆဲ.. သကၠရာဇ္သည္ ၁၃၆၀ ဆိုပါစို႔.. ဒီေတာ့ ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ ရယ္ အခုေရာက္ဆဲ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ ရယ္ သူက တနဂၤေႏြသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ ၆ ရယ္ေပါင္းၿပီး စားၾကည့္လိုက္ပါ..

ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၂၂ လက္ရွိေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ + ၆

၂၆၈၈ ၂၆၈၈ ကို (၇) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၇ = ၃၈၄, ၀ ႂကြင္း၏ ၂၆၈၈ ကို (၈) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၈ = ၃၃၆, ၀ ႂကြင္း၏ ၂၆၈၈ ကို (၁၂) ျဖင့္စားေသာ္ ၂၆၈၈÷၁၂ = ၂၂၄, ၀ ႂကြင္း၏..

ဒါဆို ဒီတနဂၤေႏြသား သုညေတြ ခ်ည္းႂကြင္းထား သျဖင့္ ၁၃၆၀ခုႏွစ္မွာ ထီေပါက္ကိန္း ႏွစ္ျဖစ္သြားပါသည္
(မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ျဖစ္ တြက္ေပေတာ့)..

ထီေပါက္ေစေသာ ဓာတ္ယၾတာအစီရင္ ယခု ထီေပါက္ကိန္းကို တြက္ၾကည့္ၿပီးျဖစ္ေစ စေလဦးပုညရဲ႕ ထီေပါက္ကိန္းကို တြက္ၾကည့္ၿပီးျဖစ္ေစ..

မည္သည့္ ထီေပါက္ကိန္းမွ တြက္စစ္ၿပီး မၾကည့္ပဲျဖစ္ေစ ထီထိုးမိၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ေလးလုပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္..

၁=ထီထိုးေသာေန႔မွာ ထိုးၿပီးထီလက္မွတ္မ်ားေပၚသို႔ ေပါက္စီပုဂံကို တင္ၿပီး/ေပါက္စီဘုရား ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ..

၂=ထိုးၿပီးသား ထီလက္မ်ားကို ေသတၱာဖာေလးႏွင့္ျဖစ္ေစ ဖန္ပုလင္းဗူး တခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစ ထည့္သိမ္းထားၿပီး ထီလက္မွတ္မ်ား ေပၚသို႔ ဆန္ေပါက္ေပါက္ မ်ားအုပ္ထားပါ..

(ယုံလွ်င္ျပဳလုပ္ မယုံလွ်င္ေက်ာ္ သြားေစကုန္ သတည္း)

ph-09960273060(Viber) ညာဏ္ပူေဇာ္ချဖင့္ ေဗဒင္လကၡဏာ ေမးျမန္းလိုလွ်င္ ကေလး လူႀကီး ဆိုင္လုပ္ငန္း နာမည္ေ႐ြး လိုလွ်င္ ဓာတ္ ယၾတာႏွင့္ မဂၤလာအခါေပး ကိစၥမ်ားအတြက္ fb’page’cbမွာျဖစ္ေစ viberမွာျဖစ္ေစ စုံစမ္းႏိူင္ပါသည္..

Bay Din