ကိုဗစ္ပိုးက စကားေျပာရင္းထြက္လာတဲ့ တံေတြးအာေငြ႕ေတြထဲမွာပါလာပါတယ္။ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ကူးပါတယ္။

ကိုဗစ္ပိုးက စကားေျပာရင္းထြက္လာတဲ့ တံေတြးအာေငြ႕ေတြထဲမွာပါလာပါတယ္။ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ကူးပါတယ္။

နည္းလမ္း(၁)က စကားေျပာရင္း ထြက္က်လာတဲ့တံေတြးေတြစင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုထိကိုင္မိမယ္၊ ကိုင္ထားတဲ့ လက္နဲ႔ ႏွာေခါင္းပါးစပ္ကို ျပန္တို့ထိမိတဲ့အခါ ကူးစက္ပါတယ္။ နည္းလမ္း(၁)အရ ျမန္မာျပည္ကေစ်းသည္ေတြ မာစ္ေလးေမးခ်ိတ္ၿပီး အာျပဲနဲ႔ေအာ္ေရာင္းေနပုံနဲ႔ဆို သူတို့ေရာင္းခ်တဲ့ ပစၥည္းေတြေပၚမွာ တံေတြးေတြစင္မွာေတာ့ အမွန္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ နည္းလမ္း(၁) ကိုကာကြယ္ဖို့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စားစရာ ဘုရားပန္း စေတြကို ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ေသခ်ာေဆးေၾကာပါ၊ ကိုင္တဲ့လက္ကိုလည္း ေသခ်ာေဆးပါ၊ ေစ်းကျပန္လာရင္ ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရး စနစ္တက်လုပ္ပါ၊ ေစ်းျခင္းေတာင္းနဲ႔ ပိုက္ဆံအိပ္ေတြကို ေသခ်ာသန္႔ရွင္းေပးပါ။

နည္းလမ္း(၂) ကူးစက္နည္းက ပိုးရွိသူစကားေျပာလိုက္တဲ့အခါထြက္လာတဲ့ တံေတြးအမူန္ေလးေတြ အာေငြ႕ေတြကို တိုက္ရိုက္ေလထဲက ရွူရွိုက္မိလိုက္ရင္ က္ုဗစ္ပိုးကူးပါတယ္။

နည္းလမ္း(၂)ကိုကာကြယ္ဖို့ ေစ်းသြားတိုင္း မာစ္ဝတ္ပါ။ လူမ်ားတဲ့ေနရာေတြ လူက်ပ္တဲ့ ေစ်းေတြကိုေရွာင္ပါ၊ မေရွာင္နိုင္ရင္ ေစ်းဝယ္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ကိုေလၽွာ့ခ်ပါ။ တတ္နိုင္သမၽွ အြန္လိုင္းကမွာပါ။ လမ္းထဲလာေရာင္းတဲ့ ေစ်းသည္ေတြဆီက ဝယ္ပါ။

MED INFO MYANMAR